top of page

Terms & Conditions

Behoudens schriftelijke andersluidende bepaling van onzentwege, houdt elke bestelling in dat de koper formeel akkoord gaat met onderhavige voorwaarden waarbij hij uitdrukkelijk erkent voor de ondertekening van de bestelbon, kennis ervan genomen te hebben.

2.

De in de bestelbon vermelde prijzen bevatten geen enkele belasting of taks welke op de gekochte goederen of de uit te voeren werken geheven werd of moet geheven worden.

3.

De bestelbon zal slechts als definitief door de verkoper aanvaard beschouwd worden op het ogenblik van de betaling van het overeengekomen voorschot.

4.

Behoudens voorafgaand akkoord zullen de verkochte goederen in onze inrichtingen afgehaald en aanvaard worden op de voor de levering overeengekomen datum.

5.

De verkoper behoudt zich het recht voor, de verkoop als verbroken door de koper te beschouwen, wanneer deze laatste het goed niet heeft afgehaald binnen een termijn van 8 dagen, te rekenen vanaf de datum van de ingebrekestelling die hem toegezonden werd om bezit van het goed te nemen. De verkoper kan evenwel zonder meer de uitvoering van de afgesloten verkoop voortzetten, wanneer hij dit verkiest.

6.

In al de gevallen van verbreking van de verkoop door de koper, en o.m. wanneer de verkoop als gebroken zal beschouwd worden wegens niet afhaling door de klant binnen de termijn bepaald in artikel 5 hierboven, zal het betaalde voorschot de eigendom van de verkoper blijven, ten titel van forfaitair en onherroepelijk strafbeding, uitdrukkelijk onder partijen overeengekomen om de verkoper schadeloos te stellen voor de schade die hij geleden heeft ingevolge kosten en uitgaven van gelijk welke aard die hij heeft moeten doen.

Wanneer het betaalde voorschot minder bedraagt dan 25 % van de overeengekomen verkoopprijs, belasting en taks niet inbegrepen, met een minimum van € 247,90, zal de koper bovendien om dezelfde reden ertoe gehouden zijn het verschil te betalen terwijl een eventueel overschot hem zal terugbetaald worden.

7.

Het saldo van de prijs moet op de overeengekomen leveringsdatum betaald worden, enkel en alleen het feit deze termijn te overschrijden doet van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een nalatigheidintrest van 2% per maand lopen. De verkoper is evenwel ontlast van zijn verplichting tot aflevering zolang de overeengekomen prijs, in hoofdsom en met bijkomende kosten niet volledig betaald is. De risico’s worden op de koper overgedragen vanaf het ogenblik waarop de overeengekomen datum voor aflevering verstreken is en het goed zich in de inrichtingen van de verkoper ter beschikking van de koper bevindt.

8.

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, wordt onder partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat de eigendomsoverdracht slechts plaatshebben na integrale betaling van de overeengekomen prijs, in hoofdsom en met eventueel interesten en kosten. Wanneer cheques aanvaard worden, gebeurd dit enkel onder voorbehoud van goede afloop en zal de betaling slechts als uitgevoerd beschouwd worden wanneer de bankinrichting de verkoper met het bedrag van de cheques zal gecrediteerd hebben.

9.

Voor de verkochte goederen, waarvoor de kopers vooraleer er bezit van te nemen alle gelegenheid hebben gekregen om ze te onderzoeken en te testen, wordt enkel en alleen die waarborg verleend welke eventueel het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst uiterlijk op de leveringsdatum tussen de partijen ondertekend en die integraal deel uitmaakt van onderhavige overeenkomst.

Behoudens schriftelijke andersluidende bepaling van onzentwege zal de waarborg in alle geval beperkt blijven tot de vervanging of herstelling van defecte onderdelen, met uitsluiting van de arbeidsprestaties en van gelijk welke schadevergoeding.

In geen geval is onze waarborg van toepassing in gevallen van normale sleet of van ongevallen of beschadigingen veroorzaakt door een gebrek aan onderhoud of door een abnormaal gebruik of evenmin wanneer het zonder de uitdrukkelijke goed toestemming van de verkoper buiten de werkplaatsen van deze laatste hersteld of omgebouwd werd.

10.

Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor werken die zonder onze tussenkomst aan leden van ons personeel zouden toevertrouwd zijn.

11.

De kosten voor opstelling van een bestek zullen aangerekend worden en desgevallend van de prijs van de herstelling afgetrokken worden.

De termijn aangegeven voor de beëindiging van de werken wordt enkel als aanduiding verstrekt. Een overschrijding van die termijn kan in geen geval aanleiding geven tot gelijk welke schadevergoeding.

Onze facturen moeten contant betaald worden bij de afhaling van de goederen. Om ontvankelijk te zijn moet elke klacht binnen de 8 dagen volgend op de factuurdatum ingediend worden. Elk bedrag dat op de vervaldatum niet betaald is zal van rechtswege enkel en alleen door overschrijding van de termijn en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, met een nalatigheidintrest van 2% per maand vermeerderd worden.

Bovendien zal elk bedrag dat 8 dagen na de verzending van een ingebrekestelling onbetaald gebleven is, ten titel van strafbeding vermeerderd worden met een forfaitaire en onherroepelijke schadevergoeding die onder partijen uitdrukkelijk overeengekomen is en gelijk aan 25% van het nog verschuldigd saldo, met een minimum van € 37,18.

12.

Voor elk goed dat door de eigenaar niet is afgehaald op de overeengekomen datum voor aflevering, in geval van verkoop of na herstelling of onderhoud, behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor vanaf die datum een standgeld aan te rekenen, geraamd op een minimum van €2,48 per dag.

13.

Alle betwistingen betreffende de interpretatie of de uitvoering van onderhavige overeenkomst, met inbegrip van de eventuele verplichtingen van de verkoper gedurende de termijn dat de overeengekomen waarborg loopt, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van onze zetel, tenzij wij zelf, optredend als eiser, zouden kiezen het geding bij gelijk welke andere bevoegde rechtbank aanhangig te maken.

bottom of page